ལས་འཆར།

ལས་འཆར་དཔེར་མཚོན་ཙམ་དུ།

༡ ལས་འཆར་དང་པོ།

ལས་འཆར་གྱི་ཞིབ་གནས་འདིར་བཀོད་རྒྱུ།

ལས་འཆར་གྱི་མིང་།

དུས་ཚོད།

འགྲོ་གྲོན། ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཡུལ།

འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།

༢ ལས་འཆར་དང་པོ།

ལས་འཆར་གྱི་ཞིབ་གནས་འདིར་འགོད་རྒྱུ།

ལས་འཆར་གྱི་མིང་།

དུས་ཚོད།

འགྲོ་གྲོན།

འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།